Fonds Stichting Het Kempische Heideschaap

Wat zijn de doeleinden van het fonds?

Ecologische verbetering van de natuur door het inzetten van gescheperde kuddes
heideschapen bij voorkeur Kempische heideschapen.
Instandhouding en verbetering van het ras (bv wolstructuur of vlees of weerbaarheid tegen
ziektekiemen) van het Kempische heideschaap of innovatieve bedrijfsvoering voor natuurbegrazingsbedrijven.

Wat zijn de voorwaarden voor een subsidie?

Een project moet een innovatieve en enthousiasmerende doelstelling hebben.
het is altijd projectfinanciering dus met een goed afgebakende looptijd, meetbare en
haalbare doelen activiteiten moeten bijdragen aan de doelstellingen van het fonds.
De subsidie is een percentage van de totale kosten, de ondernemer levert dus ook een
bijdrage en de kennis opgedaan in een project moet beschikbaar komen voor andere herders en ondernemers die werken met heideschapen.

  • de maximale looptijd van een project is 12 maanden.
  • de maximale bijdrage van het fonds aan een project is € 25.000 per jaar.

Welke activiteiten worden niet gesubsidieerd?

  • reguliere exploitatie
  • investeringen t.b.v. de normale bedrijfsvoering

Wie kan een aanvraag indienen?

Herders en ondernemers die werken met heideschapen en voldoen aan bovenstaande
voorwaarden.

Wat moet er in een aanvraag staan?

Een aanvraag moet schriftelijk ingediend worden en het volgende omvatten:
– het doel van het project
– een duidelijke project omschrijving
– looptijd met fasering
– begroting, met dezelfde fasering
– het verwachte resultaat: wat gaat de innovatie opleveren en wanneer?
– eventuele samenwerkingspartners
– welke partijen mee financieren
– hoe de resultaatmeting plaatsvindt
– hoe de project verantwoording loopt, met tussentijdse rapportages.

Hoe verloopt het aanvraagproces?

De projectaanvragen kunnen 2 maal per jaar ingediend worden: 1 maart of 1 oktober.
Het bestuur zal één maand later uitsluitsel geven over de honorering of afwijzing van een
projectvoorstel. Aanvragen die niet voldoen aan de hier voor genoemde voorwaarden worden niet in behandeling genomen. In uitzonderingsgevallen of bij urgentie, kan een tussentijdse aanvraag ingediend worden.

Hoe verloopt een project?

De subsidiebedragen worden overgemaakt conform de fasering van het project waarbij
tussentijdse rapportage gevraagd kan worden.
Als de subsidiënt nalatig is, bijvoorbeeld door zich niet aan de gemaakte afspraken te
houden, zal het bestuur in overleg treden met de subsidiënt om een oplossing te vinden.
Indien er geen adequate oplossing gevonden wordt, kan het bestuur de subsidie
beëindigen en de reeds ontvangen bedragen terugvorderen.
Tegen beslissingen van het bestuur staat geen beroep open.
Binnen 3 maanden na afloop van het project dient een inhoudelijk verslag te worden
overlegd met daarin de resultaten van het project, gerelateerd aan de projectaanvraag.
Bij dit verslag dient een financiële verantwoording bijgevoegd te zijn, een einddeclaratie.
na controle van beide verslagen( eindverslag en financieel verslag) wordt een
eindafrekening opgesteld.
Bij elke publiciteit rond het project is de subsidiënt verplicht aan te geven dat het project is
gesubsidieerd door het fonds.