Jaarverslag 2013

JAARVERSLAG 2013
Stichting Het Kempische Heideschaap
INHOUD
1 Inleiding
2 Actiepunten 2013
3 Activiteiten
4 Bestuur
5 Financiën

1 INLEIDING
Met dit jaarverslag maakt het bestuur van de Stichting Het Kempische Heideschaap duidelijk wat 2013 gebracht heeft met betrekking tot de schaapskudde op de Strabrechtse Heide te Heeze. Voor het bestuur heeft 2013 voornamelijk in het teken gestaan van het opzetten en opstarten van een nieuwe bedrijfsopzet en het uitstippelen van de toekomstvisie voor de Stichting. Een ander steeds terugkerend thema was de subsidie voor de kudde.
Het hoofdstuk activiteiten gaat in op de werkzaamheden en de geboekte resultaten. In 2013 is met de ondertekening van een overeenkomst met De Wassum de basis gelegd voor een toekomst- bestendige bedrijfsvoering.

Kees van Hee Voorzitter

2 Actiepunten 2013
Organisatie:
Toerisme en recreatie: Schaapskudde:
PR en communicatie: Sponsoring: Financieel: Samenwerking:

3 Activiteiten
visie op de toekomst van de Stichting
jaaractiviteiten, ontwikkeling van ‘de Plaetse’
opzet en start van een nieuw bedrijfsplan, Kempen Lam productie en uitvoering begrazingsplan
ontwikkeling van folder/flyer, website, presentaties
sponsoring door bedrijven
begroting 2013, pensioenvoorziening herder, subsidies Staatsbosbeheer, gemeenten, provincie, VGSN, De Wassum, Kempen Lam, Stamboek
De activiteiten zijn onder te brengen in de volgende categorieën.
1) Toerisme/recreatie
2) PR en communicatie
3) Begrazing en beheer van de kudde
3.1 Toerisme/recreatie
De Lammetjesdag op 14 april 2013 was weer een grootsucces met een groot aantal bezoekers. We hebben
dit jaar een profes-sionele cateraar, Van Grunsven, inge- schakeld wat de Stichting werk bespaarde en in financiële zin tot een positieve dagopbrengst heeft geleid.
Een ander groot evenement was de Strabrechtse Heidedag, op 18 augustus georganiseerd door Staatsbosbeheer (SBB) in samenwerking met het IVN. Ook hier was de kudde actief
te bewonderen met demonstraties schapendrijven.
Voorts heeft op 12 december Staatsbosbeheer een einde jaars-evenement georganiseerd met een lichtspel in de buitenlucht, waarbij ook de kudde nadrukkelijk aanwezig was.

3.2 PR en communicatie
Op verschillende momenten in het jaar zijn de kudde op de Strabrechtse Heide, het Kempische heideschaap en het Kempen Lam in beeld gebracht. Naast de evenementen op en rondom De Plaetse zijn het Kempische heideschaap, het Kempen Lam en de kudde gepresenteerd op de ‘Beleef Landleven Dagen’ in het Openlucht Museum in Arnhem.
Publicitair is 2013 een goed jaar geweest. De kudde is op verschillende niveaus in het nieuws gekomen.
De website van de Stichting is samen met het bedrijf Tableaux geoptimaliseerd, met name in de beheersmogelijkheden voor de Stichting zelf.
Inmiddels is de Stichting ook actief in de social media met een Facebook-pagina Stichting Het Kempische Heideschaap en een Twitter account (Kempisch Heideschaap@kempischschaap).
De nieuwe flyer/folder met als doel supporters voor de kudde te werven, is voor het eerst gepresenteerd op de Lammetjesdag in april 2013.
Het entameren van de bedrijvensponsoring is in 2013 vanwege uitstippelen van de ‘ nieuwe koers voor SKH’ doorgeschoven naar 2014.

3.3 Begrazing en beheer van de kudde
In 2006 is door SBB het ‘Begrazingsplan Strabrechtse Heide 2006-2016’ opgesteld. Het doel van de begrazing van de heide is: het bijdragen aan de instandhouding en ontwikkeling van droge en natte heidevegetaties op de Strabrechtse Heide en het bijdragen aan de cultuurhistorische waarden van de Strabrechtse Heide. Deze cultuurhistorische waarden bestaan uit een schapenbedrijf met
herder en Kempische heideschapen en het gebruik van een, in oude bouwstijl opgerichte, schaapskooi.
De bijdrage van de begrazing aan de instandhouding van de heide bestaat uit het afvoeren van een deel van de primaire productie van de vegetatie, het tegengaan van boomopslag en het verkrijgen van structuur in de vegetatie.
In dit plan staat de begrazing door de gescheperde schaapskudde centraal. Jaarlijks worden in overleg tussen SBB en de Stichting, i.c. de herder Kees Kromhout, de concrete graasplannen uitgewerkt.
Begin juli 2010 heeft een heftige natuurbrand gewoed op de Strabrechtse Heide waarbij een gebied van ca. 150 ha in vlammen is opgegaan. Het verbrande bos is in de maanden daarna opgeruimd en SBB wil op de plek van het verwoeste bos heidevelden en zandstuifplekken (versneld) terug laten komen door tijdens het groeiseizoen onze gescheperde kudde schapen in het afgebrande gebied de opkomende vegetatie af te laten grazen. Ook in 2013 is er, in aanvulling op de reguliere begrazing, hiervoor een ‘extra begrazing’ uitgevoerd.
Een begrazingsverslag – over zowel de reguliere al ‘extra’ begrazing – wordt door SBB opgesteld.
Eind 2013 had de kudde een omvang van 495 schapen, dit is inclusief lammeren. In tegenstelling tot eerdere jaren zijn de lammeren aangehouden en niet verkocht in het jaar van geboorte. Dit omdat het streven er op is gericht de lammeren van voldoende gewicht te laten zijn voordat ze verkocht worden als ‘Kempen Lam’; de lammeren voor ‘Kempen Lam’ worden nl. per kilo gewicht verkocht.
De verkoop van lammeren bleef in 2013 dan ook achter bij de prognoses.
In het voorjaar van 2013 heeft de kudde te kampen gehad met coccidiose en zware worminfecties. Ook in 2013 zijn de ooien weer gevaccineerd tegen de Q-koorts.
Een punt van grote zorg was het wegvallen van een belangrijk deel van de provinciale subsidie; van ca € 22.000 naar € 14.667, terwijl deze een paar jaar geleden nog € 28.000 bedroeg. Een dergelijke terugval in inkomsten kan een stichting als de onze niet zelf opvangen. Vorig jaar hebben we al een flink verlies geïncasseerd en ook de jaren daarvoor waren verliezen. Daarom is dit jaar naar een oplossing gezocht die de continuïteit van de kudde en de begrazingsactiviteiten kan zeker stellen. De oplossing is gevonden in het uitbesteden van de exploitatie door de kudde te verhuren en de herder te detacheren bij het natuurbegrazingsbedrijf De Wassum. Dit besluit is genomen na uitgebreide discussies in het bestuur, met de Raad van Toezicht en met onze grootste opdrachtgever Staatsbosbeheer. Het contract loopt tot eind 2015 en dan kan de oude situatie (herder en kudde in eigen beheer) in principe weer gereconstrueerd worden. In augustus is het contract met De Wassum officieel getekend en per 1 september is het contract in werking getreden.

4 Bestuur
4.1 Werkzaamheden
Er zijn bestuursvergaderingen geweest op: 30-01, 06-03, 19-03, 12-06, 14-08, 09-10 en 27-11. De jaarvergadering was op 03 04 2013. De brainstormsessie over de toekomst van de Stichting is gehouden op 08 05 2013. Bestuurlijk zijn o.m. de volgende punten aan de orde geweest: begroting, exploitatie, in- en externe contacten, subsidies, sponsoring, horeca, begrazing, beheer schapen, organisatie, PR, communicatie, plannen Staatsbosbeheer, Kempen Lam, toekomstvisie, bedrijfsopzet, toerisme, samenstelling bestuur, personeelsbeleid, Vereniging Stamboek Kempisch heideschaap.
In het voorjaar van 2013 is een voorstel voor een nieuwe bedrijfsvoering in de jaarvergadering van 3 april voorgelegd. Dit heeft onder andere geresulteerd in een extra brainstormsessie op 8 mei. Met de uitkomst van deze bijeenkomst is het bestuur overgegaan tot de opstelling van een contract met De Wassum. Deze overeenkomst is op 21 augustus 2013 ondertekend en heeft betrekking op de periode 1 september 2013 t/m 31 december 2015.
Eind december 2013 heeft het bestuur de toekomstvisie voor SKH afgerond. De planning is om deze visie in de jaarvergadering van 3 april 2014 voor instemming voor te leggen.
Het bestuur heeft zich op alle denkbare niveaus en in verschillende platforms beziggehouden met de subsidieproblematiek voor de korte en lange termijn. Dit is in gezamenlijkheid gedaan met het de Vereniging Stamboek het Kempisch Heideschaap en waar nodig met de Vereniging Gescheperde Schaapskudden Nederland (VGSN). De situatie is voor veel gescheperde schaapskuddes bijna onhoudbaar geworden. De provincie Noord-Brabant heeft door de extra eigen korting voor bijna onoplosbare problemen gezorgd. In 2013 is door tussenkomst van R. Kuijken een motie door de Provincie aangenomen waardoor nog eens naar de hoogte van het gekorte subsidiebedrag voor 2014 wordt gekeken en waarin de vertegenwoordigers van gescheperde kuddes worden uit- genodigd voor een ronde tafelconferentie samen met de opdrachtgevers/terreineigenaren en de vertegenwoordigers van de provincie.
De beschikking van de zogenoemde ‘Blekersubsidie’ heeft geleid tot een bezwaarschrift van de VGSN en vanwege de extra nadelige uitkomst voor onze Stichting tot een bezwaar van onze Stichting. Helaas is deze laatste niet in behandeling genomen. Eind 2013 was nog niet duidelijk hoe de SNL-gelden (Subsdie Natuur en Landschap) en het GLB (Gemeenschappelijk Landbouw Beleid) gaan uitpakken voor de gescheperde kuddes.
Het bestuur heeft zich nadrukkelijk beziggehouden met het Kempen Lam project. Eind 2013 hebben de deelnemende partijen aan het project besloten niet door te gaan op de wijze zoals die omschreven was in het LIB project. De respons van de consumenten en de slagerswereld bleef heel ver achter bij de verwachtingen, zeker na het laatste goede PR offensief van vleesgroothandel HEMS uit Netersel.
Binnen het Stamboek is afgesproken dat enkele kuddes gaan bekijken hoe we verder kunnen met de lammerenafzet. Op dit moment loopt nog een lijn naar de HANOS. De coördinatie hiervan is in handen van De Wassum.

4.2 Personalia
In 2013 hebben we afscheid genomen van Anneke Groenveld als secretaris. Met een feestelijke bijeenkomst op 17 juni 2013 waarin Anneke de versierselen als lid in de Orde van Oranje Nassau kreeg opgespeld, kwam een einde aan een bewogen en bevlogen periode inzet voor de Stichting. De Stichting is Anneke zeer erkentelijk voor het vele goede werk dat zij jarenlang voor de Stichting heeft verricht.
Maarten Pijnenburg is per 3 april 2013 officieel aangetreden als nieuwe secretaris. Op 3 april hebben we tijdens de jaarvergadering ook afscheid genomen van dhr. Frans van Alphen als lid van de Raad van Toezicht. Hij is opgevolgd door zijn zoon Olle van Alphen.

4.3 Samenstelling bestuur
voorzitter secretaris penningmeester bestuurslid PR
Dhr. Kees van Hee
Dhr. Maarten Pijnenburg Mevr. Jetta Wille
Mevr. Sandra Evers
Herder(s)
Dhr. Kees Kromhout
Voor de schaapskudde zijn in 2013 zo’n 6 vrijwilligers inzetbaar geweest. Zij hebben ons uitstekend geholpen!

5 Financiën
Zoals in bovenstaande reeds is toegelicht, is vanaf september de exploitatie van de kudde over-­‐ gedragen aan en de herder is gedetacheerd bij De Wassum. Een en ander houdt ook in dat er een financiële verrekening tussen de Stichting en De Wassum heeft plaatsgevonden.
Dit was ook het moment voor het bestuur om samen met herder Kees Kromhout verschillende personele en financiële zaken rondom zijn pensioen, salaris en vergoedingen duidelijk af te werken.

5.1 Winst & Verliesrekening
Het financiële overzicht is opgesteld als een winst- & verliesrekening waarin de baten en lasten van het boekjaar 2013 zijn opgenomen.
In algemene zin zijn de uitgaven voor 2013 in lijn met hetgeen is begroot voor 2013. Daarbij zij aangetekend dat – voor het eerst sinds het in dienst treden van de herder – er extra personeels- kosten gemaakt moesten voor de vervanging van de herder in verband met ziekteverzuim vanwege een forse knieblessure. Ook zijn de kosten voor de kudde hoger uitgevallen dan begroot; de gestegen kosten voor de kudde hebben vooral betrekking op de toename van dierenartskosten en de kosten voor de Gezondheidsdienst (GD) en het Productschap voor Vee en Vlees (PVV).
Daar staat tegenover dat, ondanks de provinciale subsidie-­‐reductie, dankzij de uitbesteding van de exploitatie van de kudde en detachering van de herder aan De Wassum, de extra begrazing en de alsnog toegekende en ontvangen ‘Blekersubsidie’ het jaar afgesloten met een positief resultaat van € 5.347,=. Een andere belangrijke factor hierbij is een op-­‐ c.q. herwaardering van de kudde op basis van de waardebepaling conform het contract met De Wassum, met € 13.200,=.

5.2 Balans
De schaapskudde is nog altijd eigendom van de Stichting; de afspraak met De Wassum is dat de kwaliteit en omvang van de kudde op het niveau zal zijn en blijven van 1 september 2013. De omvang van de kudde is gesteld op 495 schapen. Wel heeft op dat moment een herwaardering plaatsgevonden, en vertegenwoordigt een waarde van € 39.600,=.
Met de ‘overdracht’ van de exploitatie van de kudde naar en de detachering van de herder bij De Wassum in de 2e helft van 2013, moest er aan het einde van het boekjaar nog verschillende verrekeningen tussen de Stichting en De Wassum plaatsvinden. Dit verklaart het beeld van relatief veel crediteuren en debiteuren op de balans.
De inventaris maakt onderdeel uit van de balans. In de inventarislijst staan de waarden van de goederen en de afschrijvingen vermeld. De afschrijvingen zijn berekend door middel van vaste percentages van de aanschafwaarde, op basis van de verwachte economische levensduur. Investeringen in materialen en gereedschappen onder de € 1.000,= worden in zijn geheel ten laste genomen van het lopende boekjaar en dus niet over meerdere jaren afgeschreven.
M.b.t. de bestemmingsreserves zij opgemerkt dat deze op het niveau van het voorgaande jaar zijn gehandhaafd. Over het boekjaar 2013 is het eigen vermogen is toegenomen met € 5.196,07.
De aansluiting met de winst- & verliesrekening laat een verschil zien van € 150,70.
herder
Dit houdt verband met het niet volledig kunnen reconstrueren van de boekhouding van de Stichting nadat deze begin 2014 is ontvreemd.
De kascontrolecommissie heeft bijgaande jaarstukken beoordeeld op 28 maart 2014 Bevindingen van de commissie zijn in deze financiële verslaglegging betrokken.
Vastgesteld, onder voorbehoud van het oordeel van de kascommissie, in de bestuursvergadering van 12 maart 2014.
Dhr. K. van Hee Mevr. J. Wille Voorzitter Penningmeester
Goedgekeurd in de jaarvergadering met de Raad van Toezicht van 3 april 2014.
Dhr. P. Verhoeven Dhr. W. Jak Voorzitter Secretaris

Bijlage Externe contacten
Met de volgende overheden/instanties/bedrijven/personen is overleg geweest: Staatsbosbeheer
Ministerie ELI/ Dienst Regelingen
Gemeente Heeze-Leende
Gemeente Someren
Brabants Landschap
VSGN
Vereniging Stamboek Kempisch heideschaap Provincie Noord-Brabant
Tableaux
LITAMS
Slow Food Presidium Kempisch Heideschaap Kempen Lam groep
Familie van Alphen
Gezondheidsdienst voor Dieren
Stichting Zeldzame Huisdierrassen SZH Eindhoven Museum
Sterk in Werk
De Wassum
Schaapskudde Liempde